Poproś
o wycenę

Ochrona środowiska

ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

MONITORING OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ
monitoring na obszarach Parków Narodowych, Natura 2000, rezerwatach przyrody – dokumentacja fotolotnicza, analizy wpływu czynników szkodotwórczych: abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych, analizy OOS w strefach otulin

KONDYCJA ROŚLIN
monitoring stanu zdrowotnego roślinności, detekcja chorób roślin i miejscowe stosowanie selektywnych środków ochrony roślin; badanie stanu suszy fizjologicznej roślin, generowanie wskaźników roślinności związanych z ich uwilgotnieniem

DETEKCJA SZKODNIKÓW
detekcja występowania gradacji szkodników, ocena zagrożeń od szkodników owadzich, grzybowych (np. gniazda kornikowe, przebarwienia aparatu asymilacyjnego) i innych zjawisk o charakterze abiotycznym i biotycznym

SZYBKIE WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWCYH
wykrywanie miejsc i sprawdzanie zasięgu podtopień, pożarów i innych klęsk żywiołowych; monitoring czynnika antropogenicznego i powodowanych zmian zachodzących w przyrodzie, prowadzących do sytuacji zagrażających środowisku

MINIMALIZACJA RYZYKA OPERACJI
eliminacja potrzeby inspekcji w terenie i zawiązanych z nią zagrożeń; systemy BSP docierają w miejsca niebezpieczne, zagrażające człowiekowi w przypadku bezpośredniej terenowej inspekcji

SKANOWANIE LASEROWE (ULS)
określanie struktury przestrzennej zbiorowisk roślinnych (np. regeneracji lasu) na drodze pozyskiwania i analizowania chmur punktów ULS, generowanie modeli 3D terenu oraz modeli wysokościowych drzew i drzewostanów

KANAŁY SPEKTRALNE REDEDGE/NIR
badania ekosystemu i ogólna ocena stanu zdrowotnego roślinności, dzięki cyklicznym mapom wskaźników roślinności (np. NDVI, NDRE, OSAVI, GNDVI, MCARI i in.)

KAMERY TERMALNE
wykrywanie miejsc wycieków substancji chemicznych grożących środowisku; określanie liczebności populacji oraz obserwacja behawioru zwierzyny

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze obrazowanie (nawet do 1 cm) pozwala z dużą dokładnością wykrywać miejsca składowisk odpadów i tworzyć ortofotomapy dla systemów GIS

 

 

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym „ochrona środowiska”, oferujemy:

 • opracowanie wysokorozdzielczych wielospektralnych ortofotomap lotniczych ;
 • generowanie map wybranych wskaźników roślinności z użyciem kanałów spektralnych: RGB, NIR oraz RedEdge);
 • generowanie map rozkładu temperatury radiacyjnej;
 • generowanie cyfrowych modeli wysokościowych i obiektów 3-D;
 • generowanie chmur punktów ULS LiDAR;
 • generowanie chmur punktów metodą dopasowania zdjęć lotniczych;
 • czasowo-przestrzenne analizy środowiskowe GIS typu 4-D;
 • monitoring składowisk odpadów i miejsc zdegradowanych;
 • badania przyrodnicze w obszarach chronionych (np. parkach narodowych);
 • określanie zasięgu podtopień, pożarów i innych klęsk żywiołowych;
 • badania siedliskoznawcze (kartowanie zbiorowisk roślinnych)
 • określanie liczebności zwierzyny.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!