Usługi przygotowane by realizować twe potrzeby

Poza dostawami PBSP, szkoleniami produktowymi czy podstawowym serwisem sprzętu, oferujemy także specjalistyczne usługi w zakresie: opracowania wysokorozdzielczych ortofotomap lotniczych / satelitarnych, lotniczego (ULS) i mobilnego (MLS) skanowania laserowego (LiDAR), generowania modeli wysokościowych (np. zNMPT), zaawansowanych analiz przestrzennych 3D/4D GIS na podstawie pozyskanych danych fotogrametrycznych, generowania map wskaźników roślinności (np. NDVI, SAVI, EVI i in. ), map rozkładu temperatury radiacyjnej (termalnych) i in. opracowań tematycznych.