ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W LEŚNICTWIE:

DETEKCJA SZKODNIKÓW
detekcja zagrożeń od szkodników owadzich, grzybowych (np. gniazda kornikowe) i innych zjawisk o charakterze abiotycznym i biotycznym (np. detekcja jemioły)

OCHRONA ŚRODOWISKA
monitoring stanu zachowania obszarów chronionych i występowania martwego drewna pod kątem ich bioróżnorodności; badanie zagrożeń lasów od pożarów

MONITORING OBSZARÓW LEŚNYCH
określanie składu gatunkowego i form zmieszania drzewostanów; detekcja luk i określanie zwarcia poziomego koron drzew

SKANOWANIE LASEROWE
generowanie modeli wysokościowych drzew i drzewostanów w celu określania dynamiki przyrostu i szacowania biomasy na podstawie chmur punktów LiDAR ULS

KARTOWANIE OBSZARÓW LEŚNYCH I POMIARY
kartowanie granic wydzieleń leśnych, gniazd zrębowych, powierzchni odnowieniowych, biogrup drzew na tzw. „prawdziwej ortofotomapie” BSP, oraz infrastruktury drogowej dla potrzeb weryfikacji i aktualizacji LMN

KANAŁY SPEKTRALNE REDEDGE/NIR
precyzyjne analizy kondycji zdrowotnej drzewostanów oraz dynamiki zmian fenologicznych gatunków drzew, dzięki cyklicznym mapom wskaźników roślinności (np. NDVI, NDRE, OSAVI, GNDVI, MCARI i in.)

KAMERY TERMALNE
detekcja ognisk pożarów; określanie liczebności populacji zwierząt oraz obserwacja ich behawioru

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze ortofotomapy (GSD 1.0-3.0 cm) terenów leśnych, weryfikacja map EGiB dla celów prowadzenia zasobu, działania marketingowe i publiczne

SZTUCZNA INTELIGENCJA
wykorzystanie algorytmów uczących do procesu analizy obrazów wielospektralych oraz informacji z pomiarów referencyjnych in-situ

 

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym leśnictwo, oferujemy:

 • opracowanie wysokorozdzielczych ortofotomap lotniczych i satelitarnych w zakresie RGB oraz wielospektralnym (np. NIR, RedEdge);
 • generowanie map tematycznych wybranych wskaźników roślinności (np. SAVI, CCI);
 • opracowanie map temperatury radiacyjnej;
 • pozyskanie chmur punktów metodą skanowania laserowego z pokładu DJI M600 (ULS);
 • generowanie modeli NMT, NMPT, zNMPT;
 • analizy struktury 3-D drzewostanów i opracowanie statystyk (percentyle, wysokość, zwarcie, liczba kształtu, wskaźnik penetracji  i in.)
 • analizy biomasy / zasobności / zapasu
 • generowanie modeli 3-D pojedynczych drzew;
 • generowanie chmur punktów metodami dopasowania zdjęć (ang. dense matching)
 • analizy środowiskowe w oparciu o fuzje danych ULS oraz wielospektralnych;
 • analizy czasowo- przestrzenne 4-D GIS (przyrost drzewostanu, zmiany zwarcia, parametrów biometrycznych).

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!