ZASTOSOWANIE TRINITY F90+ W GEODEZJI

KARTOWANIE I POMIARY GRUNTÓW I BUDYNKÓW
tworzenie wysokorozdzielczych ortofotomap cyfrowych i kartowanie rozległych terenów (do 700 ha na 1 baterii) w celu aktualizacji i weryfikacji EGiB, tworzenie map dla celów projektowych, map sytuacyjno-wysokościowych oraz map ewidencyjnych

SKANOWANIE LASEROWE (ULS) oraz BIM
wykorzystanie innowacyjnych systemów ULS do pozyskania precyzyjnych chmur punktów 3D w celach pomiarów, określania powierzchni 2D/3D, objętości, i in.; generowanie wiernych modeli 3-D budynków (dla BIM), obiektów zabytkowych czy dzieł sztuki (realistyczne wizualizacja detali architektonicznych)

GENEROWANIE PRECYZYJNYCH MODELI TERENU
precyzyjne chmury ULS (dokładność ok. 2-3 cm) służą generowaniu wyoskiej jakości modeli terenu i jego pokrycia (np. dla celów pomiaru objętości mas ziemnych), ułatwiając pracę maszyn, a także późniejsze planowanie inwestycji w przestrzeni 3D

OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
nalot fotogrametryczny pozwala na wykonanie inwentaryzacji powykonawczej obiektów inżynierskich w krótkim czasie, umożliwiając wykonanie precyzyjnej dokumentacji stanu obiektu podczas jego ciągłej eksploatacji

MONITORING PRAC BUDOWLANYCH
kontrola poprawności procesu budowlano-montażowego; pozyskiwanie geodanych niezależnie od stopnia trudności terenu, służących celom zarządzania, monitorowania, planowania i podejmowania decyzji (DSS)

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY
znacznie szybsze od tradycyjnych metod pozyskiwanie precyzyjnych geodanych; wywiad terenowy i dokumentacja miejsca pracy w krótkim czasie, bardzo duża efektywność pracy na 1 baterii do 700 ha opracowania fotogrametrycznego

MINIMALIZACJA RYZYKA OPERACJI
eliminacja konieczności inspekcji w terenie i związanych z nią zagrożeń dla geodety; wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie zagrożenia i unikanie ich potencjalnych skutków

KAMERY RGB
wysokorozdzielcze obrazowanie (nawet < 1.0 cm), pozwalające na zdalne przeprowadzenie analiz przebiegu granic; pozyskiwanie zdjęć ukośnych (120/240 Mpx) dla potrzeb aktualizacji i modernizacji EGiB

SZTUCZNA INTELIGENCJA
automatyzacja systemów, wykonywanie badań i pomiarów wymagające małej ingerencji człowieka; systemy PBSP pozwalają zwiększyć efektywność prac

 

OFEROWANE USŁUGI PROGEA SKY

W obszarze tematycznym „geodezja i miernictwo”, oferujemy:

  • pozyskiwanie precyzyjnych chmur punktów LiDAR (ULS; GS-260P) z platformy DJI M600;
  • generowanie chmur punktów metodą dopasowania zdjęć BSP z wysokorozdzielczych (np. GSD 1,0 cm) kamer ukośnych (120/240 Mpx) dla potrzeb weryfikacji i aktualizacji zasobu;
  • generowanie modeli 3-D budynków oraz infrastruktury energetycznej;
  • tworzenie numerycznych modeli wysokościowych: NMT, NMPT, zNMPT;
  • obliczenia powierzchni oraz objętości obiektów 2D/3D;
  • monitoring prac budowlanych dla celów BIM;
  • weryfikacja granic obiektów (np. działek, budynków) w oparciu o chmury punktów 3D;
  • generowanie wysokorozdzielczych ortofotomap RGB/CIR;
  • okresowe inspekcje i monitoring obiektów inżynierskich;
  • BVLOS – możliwość wykonywania 90 minutowych misji fotogrametrycznych poza zasięgiem wzroku.

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!